Gate Security AB har för sin verksamhet upprättat ett processbaserat kvalitets- och miljöledningssystem, enligt kraven i ISO 9001:2008 för kvalitetsledningssystem och ISO 14001:2004 för miljöledningssystem.

Ledningssystemet är tillgängligt för behörig personal via vår server eller tillgängliga handböcker på kontor/ personalrum.

Ett processbaserat ledningssystem bygger på att företagets olika processer och dess ordningsföljd fastställs. Samverkan mellan processerna betecknas som den processmodell som tillämpas för ledningssystemet.

Övergripande för processorienteringen är en strävan att se verksamheten ur ett kundperspektiv och att arbeta med ständiga förbättringar av såväl tjänster, produkter som den egna verksamhetens sätt att arbeta. Processmodellen anpassas över tiden.

 

  • Ledningsprocesser beskriver hur företaget leds, följs upp och utvecklas genom ständiga förbättringar. Ledningsprocesserna kan beskrivas i form av en årsplan för verksamhetsåret/bokslutsåret. Ledningsprocessen omfattar t ex de möten och uppföljningar som genomförs för att leda och utveckla företaget.Utveckling betraktas också som ledningsprocesser.
  • Huvudprocesser beskriver hur vi uppfyller produktspecifikation och våra överenskomna åtaganden gentemot kund. Huvudprocesserna styrs så att de uppfyller fastställd produktspecifikation och andra kundkrav samt tillämpliga författningskrav.
  • Stödprocessernas uppgift är att stödja huvudprocesserna (kärnverksamheten) och är inte riktade mot kund utan verkar inom den egna verksamheten.
  • Utlagd process; en utlagd process är en process som vi valt att utföra genom extern part. Vi styr och säkerställer så att utlagd process uppfyller kund och författningskrav.